Wzory wniosków egzekucyjnych:

wniosek o egzekucję:

pdf_icodac_icoodt_ico

W toku prowadzonych spraw kancelaria wykorzystuje:

 

CEPIK - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

OGNIVO - elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłuzników.

 

 

EPU - przyjmowanie i realizacja tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

ZUS - elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.

 

GEOPORTAL - dostęp do systemu geopotal celem uzyskania danych geodezyjnych i ustalenia własności nieruchomości.

 

E-PESEL - dostęp do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

 

 

RODO

Klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, jest Daria Lipska-Kamerduła Kancelaria  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Komornicza nr II w Gorzowie Wielkopolskim informuję:

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest  Daria Lipska-Kamerduła Kancelaria  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Komornicza nr II w Gorzowie Wielkopolskim

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres
siedziby kancelarii ul. Walczaka 2A/4 66-400 Gorzów Wielkopolski lub/oraz poprzez adres e-mail iodkk@currenda.pl

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)

 Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

 Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

 Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Daria Lipska-Kamerduła

 

Kancelaria Komornicza

ul. Walczaka 2A/3

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

tel. / fax 95 738 98 28

tel.kom. 667 820 601

 

email: gorzow7@komornik.org

 

Lokalizacja kancelarii: